All   A   B   C   D    E     F    G    H    I    J    K    L    M     N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Lab Procedures

Kappa Lambda Free Light Chains, Quant Urine LAB734
Keppra See LAB477
Ketones, Serum See LAB456
Ketones, Urine LAB506
Kidney Biopsies See SP KB
Kidney Stone Analysis See LAB5949
Kleihauer-Betke Stain or KB Test See LAB762
KOH Test for Fungus LAB251