All   A   B   C   D    E     F    G    H    I    J    K    L    M     N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Lab Procedures

Kappa/Lambda Free Light Chains, Quant Urine LAB734
Keppra See LAB477
Ketones, Serum See LAB456
Ketones, Urine LAB506
Kidney Biopsies See SP KB
Kidney Stone Analysis See LAB5949
Kleihauer-Betke Stain or KB Test See LAB762
KOH Test for Fungus LAB251